LjudKompost

+

Ministeriet för Miljösorg

28-29.8.2021 

10:00 - 17:00

ANTENN Ljudkonstfestival i gamla vattentornet Gnesta


LjudKompost-installationen 

Idén är att skapa komposition genom de-komposition – en nedbrytnings- och förvandlingsprocess. Vattentornet blir till ett inspelningsinstrument när föreningens medlemmar skapar en installation av rullbandspelare med en lång loop av rullband som passerar genom flera bandspelare. Vi bjuder in publiken att mata Ljudkompost med det de vill förändra (läs mer om Ministeriet för Miljösorg nedan). Ljudet förvrängs gradvis när olika inspelningar läggs på varandra tills ljudet har förvandlats helt. LjudKompost skapas av Tomas Björkdal, Erik Peters, Rolf Schuurmans och Patrick Dallard. Ministeriet för Miljösorg

Under festivalen skapar Julia Adzuki, Johanna Dahl och Karin Lindström Kolterud Ministeriet för Miljösorg; ett icke-statligt konstnärligt organ som ägnar sig åt att dokumentera och ge röst till människors upplevelser av miljösorg.

Ministeriets sekreterare inbjuder folk att dela med sig av sin oro för miljön och klimatet, sina sorger över skogsavverkning, känsla av artförlust, någon känsla av miljösorg. Allt skrivs in i rullarna för kollektiv miljösorg – med känslighet för det poetiska. Dessa rullar blir partituret för miljölament/sorgesång som utförs på plats i samarbete med konstnärer och åhörare.

Partituret för miljösorg är även tillgängligt för inbjudna LjudKompost Jam musiker att hämta inspiration från i sin improvisation. 

Open Call för Sorgesång över Miljön
LjudKompost Jam

Vi är glada att kunna presentera följande musiker som kommer att spela improvisationskonserter i LjudKompost-installationen. 

 


 

Lördag 28 Saturday

14:00 Anka Draugelates & Kilta Reinprechter 

16:00 Peter Söderberg, Anna Lindal & Erik Peters


Söndag 29 Sunday

11:00 Ragnhild Mao

13:00 Klas Jervfors Turner & Johan "Zilverzurf" Zachrisson

14:30 Lina Nyberg

16:00 Katt Hernandez

 

Publik

Under festivalen har vi öppet hus i vattentornet med begränsat antal besökare. Det är helt gratis, det finns inga biljetter för LjudKompost Jam.

Max.10 personer tillåten i tornet åt gången, även per konsert (ink. musiker och tekniker). För att säkra antalet besökare inne i vattentornet kommer vi att tillämpa ''klädnypemetoden'' som många butiker använder sig av. Det finns så många klädnypor som det finns antal tillåtna platser. Om alla platser/ klädnypor är upptagna får man vänta utanför. ”En ut och en in.”
Undvik trängsel, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk!

 

Webbradio

Under festivalhelgen 28-29 augusti sänds webbradio genom offentliga högtalare i ETC Solpark i Katrineholm och Sörmlands museum i Nyköping. Länk till webbradio kommer att publiceras via denna sida.


Konstrunda 4-5 september

Den följande helgen pågår Gnestas Konstrunda, då ska vi öppna Vattentornet igen med en efterklang av festivalen. Vi spelar upp inspelningen från festivalen och har öppet hus med begränsat antal besökare. LjudKompost fortsätter att bryta ner ljuden från festivalen.


Audience

During the festival we have an open house in the water tower with a limited number of visitors. It's free, there are no tickets for LjudKompost Jam.

Maximum 10 people allowed in the tower at a time, also during concerts (incl. Musicians and technicians). In order to secure the number of visitors inside the water tower, we will apply the ''clothing peg method'' that many shops use. There are as many clothes pegs as there are number of places. If all places / clothes pegs are occupied, you have to wait outside. 'One out and one in.'
Avoid crowding, keep your distance and stay home if you are sick!


Web radio

During the festival weekend 28-29 August web radio will be broadcast and played through public speakers at ETC Solpark in Katrineholm and Sörmlands museum in Nyköping. The web radio link will be published on this page.


Konstraunda 4-5 September

The following weekend is Gnesta's Open Studios event and we will open the water tower again with an echo of the festival. The recording of the festival will be played through speakers, it will be open house for the public with a limited number of visitors at one time.


ANTENN Ljudkonstfestival in the old watertower Gnesta


LjudKompost installation

The idea is to create composition through de-composition - a process of decomposition and transformation. The water tower becomes a recording instrument when the association's members create an installation of tape recorders with a long loop of tape recorders that pass through several tape recorders. We invite the audience to feed Ljudkompost with what they want to change (read more about the Ministry of Environmental Grief below). The sound is gradually distorted are recordings are overlayed until the sound has been completely transformed. LjudKompost is created by Tomas Björkdal, Erik Peters, Rolf Schuurmans and Patrick Dallard.


Ministry for Environment Grief

During the festival, Julia Adzuki, Karin Lindström Kolterud and Johanna Dahl open the Ministry of Environmental Grief; a non-governmental artistic body that is engaged in documenting and giving voice to experiences of human environmental grief.

The Secretaries of the Ministry invite people to share their concerns about the environment and the climate, their sorrows about deforestation, feelings of species loss, any environmental concern. Everything is typed into the scrolls of collective environmental grief - with attention to the poetic. These rolls become a score for environmental lament or mourning song performed on site in collaboration with artists and listeners.

The score for environmental grief is also available for LjudKompost Jam musicians to inspire their improvisations.

Open call for Environmental Laments


LjudKompost Jam

We are pleased to present the following musicians who will play improvisation concerts in the LjudKompost installation.

 


arrangeras av | arranged by:

med stöd av | with support from:

i samarbete med | in collaboration with:

Copyright @ All Rights Reserved