Open Call för Sorgesång över Miljön


Ministeriet för Miljösorg välkomnar dig att dela din klagan.

Att dela dina avskogningssorger, klimatbekymmer, din känsla av artförlust eller någon annan miljöklagan. Det dokumenteras i rullarna för kollektiv miljösorg.

Dessa rullar bildar sedan partiturer som kommer att ges röst av poeter och musiker, spelas och sjungas högt, framföras offentligt och sändas på webbradio som en bön för jorden.


Genom att dela historier och ge röst åt kollektiv miljösorg inbjuder vi dig att flytta tyngden av skuld och sorg till transformation och lyssning.


Dela din klagan via vårt onlineformulär här


eller

mejla: ministerietforenvironmentalgrief@ljudtornet.org


Kanske vill du inkludera:

• ämnet och den geografiska platsen för din miljösorg

• din upplevda känsla av denna sorg i din kropp

• alla bilder eller metaforer som du kommer att tänka på i samband med denna sorg


Meddela oss om du vill att ditt namn ska ingå i de kollektiva rullarna/partituret eller om du vill vara anonym.

Vi kommer att svara på ditt e -postmeddelande med information om kommande framträdanden och webbradiosändningar.


Varma hälsningar


Julia Adzuki, Johanna Dahl & Karin Lindström Kolterud


Open call for Environmental Laments


The Ministry for Environmental Grief welcomes you to share your lament.

To share your deforestation sorrows, climate worries, your sense of species loss or any other environmental grievance. To be documented in the scrolls for collective environmental grief. These scrolls form scores that will be given voice by poets and musicians, played and sung out loud, publicly performed and broadcast on web radio as a prayer for earth.


By sharing stories and giving voice to collective environmental grief we invite you to shift the weight of guilt and grief towards transformation and listening.


Share your lament via our online form here

or

email: ministryforenvironmentalgrief@ljudtornet.org


You may wish to include:

•the subject and geographical location of your environmental grief

•your felt experience of this grief in your body

•any images or metaphors that come to mind in relation to this grief


Please let us know if you would like your name to be included in the collective scroll or if you wish to remain anonymous.

We will respond to your email with information about upcoming performances and web radio broadcasts.


Warm wishes


Julia Adzuki, Johanna Dahl & Karin Lindström Kolterud

arrangeras av | arranged by:

med stöd av | with support from:

i samarbete med | in collaboration with:

Copyright @ All Rights Reserved